Bucovina Wildlife Livestreams Project – Stream LIVE la Boncanitul Cerbilor Carpatini / Rotitul Cocosilor de munte / Hranitoarea wildlife

 

Scroll down for english

ÎN PREMIERĂ pentru Bucovina, proiectul Wildlife Livestreams, realizat de Asociația Wild Bucovina, a luat naștere din dorința de a prezenta tuturor iubitorilor de faună sălbatică, imagini live din sălbăticia Bucovinei.
Cine suntem noi?
Asociaţia WILD BUCOVINA, este o organizaţie neguvernamentală, non-profit, apolitică si independentă, cu beneficiu public, în scopul protecţiei mediului(vezi http://wildbucovina.ro/biography/).
Plan de achiziții:
1. Camera video model PTZ(rotire 360 grade), kit complet cu accesorii pentru boncănitul cerbilor și rotitul cocoșilor de munte. Kitul cuprinde: camera video, card memorie, suport cameră video pentru montat în arbore, router 4G, antene speciale pentru amplificarea semnalului 4G, abonament internet nelimitat, cabluri pentru router, cabluri pentru camere video, 2 panouri solare cu suporți, baterie cu cutie metalica, regulator de tensiune, cabluri pentru panou-baterie.
Boncanitul sau nunta cerbilor este comportamentul manifestat de exemplarele adulte de cerb carpatin care, la vremea echinocțiului de toamnă, își formează propriile haremuri de ciute și duc lupte pentru teritorii respectiv pentru cucerirea femelelor cu care ulterior se vor împerechea. Observațiile live sunt spectaculoase așadar vrem să aducem în casele voastre imagini inedite, din locuri căutate de-a lungul anilor, pentru a vedea și voi frumusețea acestei specii de mamifere.
Rotitul cocoșilor de munte este de asemenea un spectacol fascinant în care maiestuoșii prinți ai pădurilor bătrâne de conifere, rotesc, duc bătălii pentru teritoriu repectiv pentru împerecherea cu mandrele găinușe de munte. Imaginile vor fi transmise din locații speciale de întâlnire a cocoșilor, adânc ascunse în sălbăticia munților Bucovinei.
2. Camera video fixă pentru hranitoarea animalelor sălbatice. Iarna trecută am avut montată o cameră video imprumutată pentru monitorizarea faunei sălbatice. În această locație, care este situată la liziera pădurii avem instalată o hrănitoare pentru cervide și mai multe hrănitori pentru păsări. La aceste hrănitori iarna trecuta au venit următoarele specii: ciute, căprioare, căpriori, iepuri, bursuci iar la cele de păsări au venit zilnic păsărele din 7 specii diferite. Pentru mai multe detalii din sezonul trecut aveți link de la hrănitoare aici: https://youtu.be/lZ2qZH99sMM. Aceste hrănitori, ca să funcționeze trebuie în primul rând alimentate cu hrană complementară: fân, boabe de porumb, mere, semințe de floarea soarelui, sare. Alimentarea hranitorilor o vom face zilnic, deci o sa avem program serios. 3
3. PC tip desktop pentru următoarele necesități obligatorii: realizarea streamurilor live, instalarea programelor camerelor prin care se vor accesa funcțiile și pentru manevrarea online a camerelor, instalari și utilizare program de editat video pentru prelucrarea datelor înregistrate. În plus avem nevoie de sursă de stocare imagini HDD, și sursă UPS pentru asigurare continuitate funcționare.

Concluzie: Aceste proiecte pot fi realizate cu sprijinul vostru deoarece nu avem finanțare din altă parte. Noi suntem o asociație non profit iar munca noastră este voluntară: https://www.facebook.com/wild.bucovina
Toți cei care pun preț pe ceea ce facem noi și doresc să susțină aceste proiecte, care sunt pentru beneficiu public, pot sa doneze pe această platformă: bursabinelui.ro sau prin una din metodele prezentate in sectiunea Donate a site-ului.
Obiectivele transmisiunilor live pe Youtube vor fi: Monitorizarea cuibului Acvilei de munte(Aquila chrysaetos), boncanitul cerbilor carpatini, rotitul cocoșilor de munte și observații la hrănitoarea animalelor salbatice .
Ai acces live permanent și poți observa frumusețea comportamentală a unor specii rar și greu de observat în sălbăticie.
Donația contribuie strict la punerea în aplicare a planului de achiziții, montarea și efectuarea transmisiei live cu tot ceea ce este nevoie pentru a susține stream-ul online.

Membrii comunității sunt implicați prin sprijinirea financiară a proiectului, monitorizarea personală a comportamentului speciilor menționate mai sus și dezbaterea diferitelor etape pe forumul destinat special acestor specii.
Achizitionare echipament- numai tarziu de 10 septembrie
Montare echipament în zona de boncănit- nu mai târziu de 15 septembrie
Montare echipament la hrănitoare păsărele- debut sezon rece 2021-2022
Montare echipament în roata cocoșilor de munte – martie 2022
Monitorizare camere live- permanent

Valoarea totală a proiectului: 14000 lei

Comunicarea se va face prin intermediul paginii oficiale de Facebook https://www.facebook.com/wild.bucovina, site-ul web https://wildbucovina.ro , forumul creat special pentru discuții asupra comportamentului speciilor și chat-ul disponibil in secțiunea live de pe pagina oficială de youtube Wild Bucovina sau Stelian Bodnari

 

English version

For the first time in Bucovina region/Romania, the Wildlife Livestreams project, realized by the Wild Bucovina Association,
was born from the desire to present to all wildlife lovers, live images from the wildness of Bucovina.

Who are we? WILD BUCOVINA Association is a non-governmental, non-profit, apolitical and independent organization, with public benefit, with the aim of protecting the environment(see http://wildbucovina.ro/biography/).

Purchase plan:

1. PTZ video camera (360 degree rotation), complete kit with accessories for the deer and capercaille rutting season.
The kit includes: video camera, memory card, camcorder mount for shaft mounting, 4G router, special antennas for 4G signal
amplification, unlimited internet subscription, router cables, video camera cables, 2 solar panels with supports, battery
with metal box , voltage regulator, battery-panel cables.

The deer roaring season or deer wedding is the behavior manifested by the adult specimens of carpathian deer which,
at the time of the autumn equinox, form their own harem of females and fight for territories and for the conquest of females
with which they will later mate. The live observations are spectacular, so we want to bring in your homes unique images,
from places searched over the years, to see the beauty of this species of mammals.

The roosting of the mountain capercaille is also a fascinating spectacle in which the majestic princes of the old coniferous forests,
roost, fight for their territory and for mating with the proud mountain hens. The images will be transmitted from special
roosting places of capercaillies, deeply hidden in the wildness of the mountains of Bukovina.

2. Fixed video camera for wildlife feeder. Last winter we had a video camera borrowed to monitor wildlife. In this place, which is located at the edge of the forest we have installed a deer feeder and several bird feeders. At these feeders last winter came these species: female deer, male deer, rabbits, badgers and to the birds came birds of 7 different species, daily. For more details from last season you have the link from the feeders here. These feeders, in order to function, must first be fed with complementary food: hay, corn kernels, apples, sunflower seeds, salt. We will feed the feeders daily, so we will have a serious schedule.

3. Desktop PC for the following mandatory needs: live streaming, installation of the camera program through which
functions will be accessed and for online maneuvering of the cameras, installation and use of the video editing
program for processing recorded data. In addition we need HDD image storage source and UPS for backup power.

Conclusion: These projects can be done with your support because we do not have funding from elsewhere.
We are a non-profit association and our work is voluntary: https://www.facebook.com/wild.bucovina All those who value what we do and want to support these projects, which are for public benefit, can DONATE on this platform: bursabinelui.ro (press the button Doneaza, insert first name, last name, email and the amount wich is in LEI our currency: 1 EURO = 4.9LEI or 1 USD = 4.1 LEI, press the button Doneaza then insert your bank card details and THATS IT!)or by one of the methods presented in the Donate section of the website. The objectives of the live broadcasts on Youtube will be: Monitoring the nest of the Mountain Eagle (Aquila chrysaetos), the rutting season of the carpathian deer, the roosting of the capercaillies and observations on the wildlife feeder. You have permanent live access and you can observe the behavioral beauty of some species that are rare and difficult to observe in the wild. The donation contributes strictly to the implementation of the procurement plan, the installation and performance of the live broadcast with everything needed to support the online stream.

Community members are involved by financially supporting the project, personally monitoring the behavior of the species mentioned above
and discussing the various steps on the forum specifically for these species.

Deadlines:

Purchase of equipment – no later than September 10

Installation of equipment in the area – no later than September 15

Installation of equipment for bird feeders – beginning of the cold season 2021-2022

Installation of equipment in the wheel of mountain roosters – March 2022

Livecamera monitoring- permanent

Total project amount: 3400$ / 3000 euro

The communication will be made through the official Facebook page, our website, the forum created especially
for discussions on the behavior of species and the chat available in live section on the official Youtube page
Wild Bucovina or Stelian Bodnari

 See ya!

Leave a reply